Pravidla hry

Pravidla hry Sametky

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem hry Sametky (dále jen „hra“) je Česká rada dětí a mládeže, Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, IČO 68379439 (dále jen „pořadatel“).
 2. Hra probíhá po celé ČR v termínu od 00.00 dne 21. srpna 2015 do 24.00 dne 17. listopadu 2015.
 3. Účastníkem hry („hráčem“) může být jednotlivec*, dětský oddíl/skupina** nebo školní třída***. Hráči musí splnit podmínky uvedené v článku 2. těchto pravidel.
 4. **Dětský oddíl/skupina – skupina dětí a/nebo mládeže, volnočasový oddíl, družina, sportovní oddíl, sportovní tým, neformální skupina dvou a více osob libovolného věku, dobrovolnická skupina.
 5. ***Školní třída – rozumí se třída ZŠ, osmiletého gymnázia, gymnázia nebo jakékoliv střední školy se sídlem v ČR. Do této skupiny patří i školní družiny při ZŠ.
 6. *Jednotlivec – osoba libovolného věku (osoby mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce), případně rodina (1 až 2 dospělí, 1 až 5 dětí/mladých lidí do 18 let).

II. Hra

 1. Podmínkou účasti ve hře je registrace hráče na internetové stránce www.sametky.cz (dále jen „registrace“).
 2. Registraci jednotlivce provede jednotlivec nebo zástupce rodiny; registraci dětského oddílu/skupiny provede její vedoucí či vybraný zástupce skupiny; registraci školní třídy provede pedagog či vybraný zástupce třídy. Při registraci je třeba uvést vždy jméno a příjmení, u skupiny navíc identifikaci dětského oddílu/skupiny (název oddílu, družiny, organizace apod.), u školní třídy název školy a třídu, přezdívku jednotlivce/dětského oddílu/skupiny/třídy, pod kterou budou hráč/hráči uvedeni v seznamu na stránkách www.sametky.cz, e-mailovou adresu a zvolit heslo.
 3. Úkolem hráčů je získávat pětimístné kódy, které naleznou ve schránkách s příběhem a s logem projektu ukrytých po celé ČR (dále jen „sametky“). GPS souřadnice míst, kde jsou umístěny sametky, budou vyznačeny na mapě zveřejněné na internetové stránce www.sametky.cz v den zahájení hry. Úkolem hráčů je získat pětimístný kód ze schránky a zadat jej na internetové stránce www.sametky.cz.
 4. Za každý správně zadaný šestimístní kód se na stránce www.sametky.cz v záložce Seznam zápisů objeví zápis. Pro získání platného zápisu musí hráči navštívit místo, kde je sametka umístěna, sametku najít, opsat si kód ze schránky a zapsat svou návštěvu (datum, přezdívku, komentář) do připraveného notýsku. Dětské oddíly/skupiny a školní třídy navíc pro získání platného zápisu nahrají do komentářů ke konkrétní sametce na fotografii dětského oddílu/skupiny/školní třídy v místě, kde sametku objevili. ČRDM má právo oslovit libovolného hráče a vyzvat jej k předložení fotografií či jiného důkazu, že sametku navštívil. Takto bude ČRDM reagovat na pochybnosti o fair-play.
 5. Hráč se smí soutěže účastnit pouze pod jedním uživatelským jménem v každé kategorii (tzn. hráč může být ve hře současně v kategorii jednotlivců i v kategorii školní třída, v každé z nich však jen jednou). Při porušení této podmínky má pořadatel právo hráče ze hry vyřadit.
 6. V žádném případě se nesmí ze schránky odnášet její obal, příběh, notýsek ani tužka. Vše musí být vráceno zpátky do schránky. Hráči jsou povinni vrátit herní schránku na stejné místo, kde ji nalezli a ukrýt ji tak, aby nenarušovala charakter okolí. Při vyzvednutí a skrytí schránky je nutná zvýšená pozornost, aby se zabránilo prozrazení úkrytu nezúčastněným, kteří by schránku mohli poškodit. Do schránky není dovoleno vkládat kromě jakékoliv další předměty kromě příběhu, notýsku a tužky. Porušení podmínek daných pravidly je důvodem k okamžitému vyloučení účastníka ze hry.
 7. Hráči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve hře.
 8. Hráč má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti se svojí účastí na hře a hledání schránek, včetně nároků státních orgánů uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí, ochranu kulturních památek, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník hry se zavazuje, že jeho účastí na hře a hledáním schránek nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil přímo či nepřímo práva třetí osoby, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen Pořadateli uhradit jakoukoli škodu v případě porušení podmínek v těchto pravidlech stanovených. Pořadatel a organizátor si vyhrazují bez nároku na odměnu či jakékoli jiné náhrady vyloučit ze hry účastníka, jehož účast ve hře odporuje dobrým mravům či právním předpisům ČR, případně může poškodit dobrou pověst Pořadatele nebo je jiným způsobem v rozporu s těmito pravidly. Pořadatel nenese odpovědnost za rizika spojená s účastí na hledání schránek. Hráč bere na vědomí, že se hry účastní na vlastní nebezpeční a odpovědnost.

III. Výhra, výherci a způsob určení výherců

 1. V každé kategorii budou určeni výherci současně dvěma způsoby; losováním a na základě počtu zápisů v záložce Seznam zápisů na www.sametky.cz.
 2. Losování – V záložce Seznam zápisů na www.sametky.cz budou zveřejněny všechny zápisy za každou nalezenou sametku. Každý zápis bude mít své unikátní číslo. Do losování budou zařazeny všechny zápisy zadané na www.sametky.cz v záložce Seznam zápisů od 00.00 dne 21. srpna 2015 do 24.00 dne 17. listopadu 2015.Losování proběhne v sídle ČRDM po skončení soutěže.
 3. Do losování o odměny se v jednotlivých kategoriích mohou zařadit jednotlivec, skupina či třída, které mají alespoň jeden zápis v záložce Seznam zápisů na www.sametky.cz.
 4. Ocenění na základě počtu zápisů – Jednotlivec, skupina a třída, kteří budou mít ke konci soutěže do 24.00 dne 17. listopadu 2015 nejvyšší počet zápisů, získají zvláštní ocenění. O držitelích zvláštního ocenění v jednotlivých kategoriích rozhodne počet nalezených sametek/zápisů/zadaných šestimístných kódů v záložce Seznam zápisů na stránkách www.sametky.cz. V případě shody počtu nalezených sametek rozhodne o pořadí datum a čas nálezu poslední sametky. Jednotlivec, skupina, třída, který ji nalezne dříve, bude v celkovém pořadí na vyšší pozici. Na základě počtu zápisů budou v kategorii jednotlivců udělena 3 ocenění a v kategorii skupina a třída po jednom. Ostatní odměny budou přiděleny losováním. Ti, kteří budou oceněni na základě počtu zápisů nebudou do slosování o ostatní odměny zařazeni.
 5. Odměny přidělené losováním i na základě počtu zápisů pro všechny kategorie jsou specifikovány v záložce Hra na www.sametky.cz.
 6. Výherci ve všech kategoriích budou o výhře vyrozuměni pořadatelem nejpozději do 1 měsíce od ukončení soutěže zasláním zprávy na e-mail, který hráč uvedl při registraci. Výherci budou pořadatelem vyzváni ke sdělení kontaktních údajů za účelem doručení výhry. V případě, že výherce nesdělí prostřednictvím e-mailu požadované kontaktní údaje nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy pořadatele nebo se nepodaří doručit zprávu na e-mail uvedený hráčem při registraci, výherce ztrácí nárok na předání výhry.
 7. Jestliže pořadatel po obdržení kontaktních údajů zjistí, že výherce nesplňuje podmínky stanovené v čl. 1. pravidel nebo porušil některou z podmínek uvedenou v čl. 2. těchto pravidel, pořadatel tohoto výherce ze soutěže vyřadí.
 8. Výhry budou výhercům zasílány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do 30 dnů ode dne, kdy pořadatel obdrží od výherce požadované kontaktní údaje.
 9. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry nebo její poškození, zničení, ztrátu nebo doručení po lhůtě stanovené v pravidlech soutěže, a to ani v případě nepřítomnosti výherce na sdělené kontaktní adrese a ani v případě změny bydliště výherce, pokud tato změna nebyla pořadateli výhercem řádně a včas oznámena.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo na jednostranné změny v průběhu hry, jakož i právo předčasného ukončení hry a dále právo hru odvolat. V takovýchto případech nemají hráči nárok na jakékoliv odškodnění.
 2. Pořadatel má právo pravidla hry kdykoli změnit. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na internetové stránce pořadatele.
 3. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci hry.
 4. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast ve hře a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce s hrou spojené.
 5. Registrací hráč nebo jeho zákonný zástupce uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží, a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů podle ZOOÚ je pořadatel.
 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle odst. 5 může hráč kdykoli odvolat písemnou formou na adrese sídla pořadatele či e-mailem na e-mailové adrese info@sametky.cz.
 7. Registrací vyslovuje hráč souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování. V případě, že se hráč stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména, příjmení, v případě skupin označení/názvu skupiny a v případě třídy uvedením názvu školy na seznamu výherců a možností uveřejnění těchto údajů na internetové stránce pořadatele, či v prezentačních materiálech pořadatele.